nice

Aktualności

Uwaga: Zarządzenie nr 01/2017


, 31-08-2017

gallery1
Chorzów, dn. 28.06.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 z dnia 26.06.2017 r.
w sprawie wprowadzenia w życie obowiązującego Regulaminu wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia zawodników K.S. "STADION ŚLĄSKI" .

Zarząd Klubu Sportowego "STADION ŚLĄSKI" Chorzów z dniem 01.08.2017 roku wprowadza nowy Regulamin wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz K.S. "STADION ŚLĄSKI" Chorzów o następującej treści :

Regulamin wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia:

1. Od dnia 01.08.2017 roku w Klubie Sportowym "STADION ŚLĄSKI" Chorzów obowiązują n/w płatności :
- comiesięczna darowizna na cele statutowe - 75 zł,
- jednorazowa wpłata ubezpieczenia - 120 zł, (płatna do 30 października każdego roku, z góry za cały rok "ubezpieczeniowy", który obejmuje okres od 1.10 br. do 30.09 roku następnego). Powyższe opłaty dotyczą również zawodników zamieszkujących w Ośrodku Pobytowym "Sportowiec".

 2. Rodzice/opiekunowie mający w klubie więcej niż jednego trenującego syna, przekazują darowiznę miesięczną w kwocie 75 zł za wszystkich. Natomiast w przypadku płatności ubezpieczenia, należy zapłacić po 60 zł za każdego z synów, czyli : za 2 dzieci - 120 zł, za 3 dzieci 180 zł itd. .

 3. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika, Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej darowizny na rzecz stowarzyszenia po spełnieniu następujących warunków:
a)  złożenia w sekretariacie Klubu pisemnego wniosku z podaniem przyczyny do Zarządu Klubu,
b) załączenia do wniosku :
 - zaświadczenia o dochodach obojga rodziców/opiekunów,
 - w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenia z Powiatowego/ Rejonowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o nie zarejestrowaniu i nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

O podjętej decyzji przez Zarząd Klubu, wnioskodawca zostaje niezwłocznie informowany. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku rodzica, podjęta decyzja ma zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w procedurę (w grudniu na pierwsze 6 m-cy następnego roku kalendarzowego oraz w czerwcu na 2 półrocze bieżącego roku kalendarzowego).

 4. Zawodnik, który nie brał udziału w zajęciach sportowych z uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 20 dni jest zwolniony od wpłaty darowizny za miesiąc, w którym był nieobecny.

Nie dotyczy to zawodników, którzy z różnych przyczyn dyscyplinarnie zostali zawieszeni przez Zarząd Klubu.

 5. Miesięczne darowizny należy przekazywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Klubu - ALIOR BANK nr 78 2490 0005 0000 4600 7099 4874 do dnia 15-go bieżącego miesiąca
z opisem w tytule przelewu np.
"Darowizna na cele statutowe za m-c wrzesień 2017 - Marcin Kowalski r. 2006" 
Uwaga! (Wpisanie powyższej treści w tytule przelewu daje Państwu możliwość odliczenia sobie wpłacanych, comiesięcznych darowizn w zeznaniu rocznym PIT za rok, w którym dokonujecie Państwo wpłat darowizn).

6. Rodzic/opiekun dokonujący wpłaty darowizny "przelewem", na prośbę Klubu zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewów (dotyczy sytuacji nie wyjaśnionych).

7. Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym nie przekazujemy darowizny na cele statutowe.

8. Rodzice/opiekunowie nowoprzyjętego zawodnika zobowiązani są do wypełnienia i złożenia "Deklaracji Członkowskiej" i uiszczenia w pierwszym miesiącu jednorazowego "wpisowego" w wysokości 100 zł, w zakres którego wchodzą : 25 zł  wpisowe oraz 75 zł darowizna za pierwszy miesiąc.

9. W przypadku nie dokonania wpłaty darowizny miesięcznej przez okres 2-ch miesięcy, decyzją Zarządu Klubu zawodnik zostaje odsunięty od udziału w zajęciach sportowych do momentu uregulowania należnych zaległości. Odsunięcie obejmuje zakaz udziału w zajęciach treningowych - klubowych, zawodach mistrzowskich, turniejach oraz innych meczach kontrolnych itp. .

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje od dnia 26.06.2017 rok.

Zarząd Klubu
Stadion.TVWięcej Filmów

Najnowesze filmy

Sponsor techniczny
Ogłoszenia

Patronat medialny
Partner
Facebook